คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ   ทนงจิตร
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาคอ.ม.วิศกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา สชฟ ม.6 2/9
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20104-2111ดิจิตอลเบื้องต้น1-3-224
30104-1002วงจรไฟฟ้า 12-3-35
30104-2202การประมาณการระบบไฟฟ้า3-0-33
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
hr05-0001โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  11  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
738 
สชฟ.16
738 
สชฟ.16
738 
สชฟ.16
738 
สชฟ.16
738 
สชฟ.16
738 
สชฟ.11,สชฟ.12
738 
สชฟ.11,สชฟ.12
738 
สชฟ.11,สชฟ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
738 
ชฟ.24
738 
ชฟ.24
738 
ชฟ.24
738 
ชฟ.24
738 
ชฟ.25
738 
ชฟ.25
738 
ชฟ.25
738 
ชฟ.25
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
738 
ชฟ.27
738 
ชฟ.27
738 
ชฟ.27
738 
ชฟ.27
738 
ชฟ.28
738 
ชฟ.28
3000-2003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชฟ.ม629
3000-2003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชฟ.ม629
738 
ชฟ.28
738 
ชฟ.28
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
738 
ชฟ.21
738 
ชฟ.21
738 
ชฟ.21
738 
ชฟ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
738 
ชฟ.23
738 
ชฟ.23
738 
ชฟ.23
738 
ชฟ.23
738 
hr05-0001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชฟ.ม629
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................
(นายสุนทร ดอนชัย)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี