คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสถิระ   กาญจันดา
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาคอ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา ชฟ 1/1-2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
30104-1002วงจรไฟฟ้า 12-3-310
4000-2103การวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า2-3-35
3104-2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม2-3-320
home-roomโฮมรูม0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง  ปริญญาตรี     5     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
726 
‹------------------------------------- 3104-2006 -------------------------------------›
สชฟ.ม623
726 
‹------------------------------------- 3104-2006 -------------------------------------›
สชฟ.ม621
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
726 
‹------------------------------------- 30104-1002 -------------------------------------›
สชฟ.14
726 
‹------------------------------------- 4000-2103 -------------------------------------›
ทล.บ.ไฟฟ้า11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
726 
‹------------------------------------- 30104-1002 -------------------------------------›
สชฟ.12
‹--------- 20000-2001 ---------›
ชฟ.12,ชฟ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
726 
‹------------------------------------- 3104-2006 -------------------------------------›
สชฟ.ม627
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
726 
‹------------------------------------- 3104-2006 -------------------------------------›
สชฟ.ม625
726 
ชฟ.12,ชฟ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................
(นายสุนทร ดอนชัย)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี