คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชค.33
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20000-1601ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ 1-0-11
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20128-2006การตัดต่อระบบเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20128-2101งานบริการคอมพิวเตอร์ 0-4-24
20128-2110การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา 1-2-23
20128-8501โครงงาน 4-0-44
20128-2113การใช้งานโปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-2-23
20128-2115ระบบเสียงและระบบภาพในงานคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
hr03-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  11-22-19 33
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี