คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชฟ.21
ประเภทวิชา
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1204ภาษาอังกฤษโครงงาน 0-2-12
30000-1302การวิจัยเบื้องต้น 2-2-34
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 0-2-12
30001-1051กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30104-1003วงจรไฟฟ้า 2 2-3-35
30104-2001การติดตั้งไฟฟ้า 1 2-3-35
30104-2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 2-3-35
30104-2007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า 2-3-35
30104-8501โครงงาน 4-0-44
30104-2201การติดตั้งไฟฟ้า 2 2-3-35
30104-2208ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม 2-3-35
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
hr05-0002โฮมรูม 0-1-01
 รวม  24-29-34 53
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7B7 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
 นายรณฤทธิ์ อมรสิน
724 
‹------------------------------------- 30104-2006 -------------------------------------›
 นายโชคชัย แสนโท
7A3 
 นายศักดิ์สิทธิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
734 
‹---------------------------- 30104-1003 ----------------------------›
 น.ส.แสงเดือน เพชรผดุง
734 
 น.ส.แสงเดือน
7A2 
‹------------------------------------- 30104-2001 -------------------------------------›
 นายพงศ์ดนัย รายน้ำเงิน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
536 
‹--------- 30000-1404 ---------›
 นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล
‹--------- 30000-1608 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.ฐิตารีย์รัตน์ อาญาเมือง
524 
 นายธนาธร
7A3 
 นายศักดิ์สิทธิ์
7A3 
‹--------- 30000-2002 ---------›
 นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง
7A3 
‹------------------ 30104-8501 ------------------›
 นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
715 
‹---------------------------- 30104-2201 ----------------------------›
 นายศุภกร ลูกแก้ว
715 
 นายศุภกร
225 
‹--------- 30000-1204 ---------›
 น.ส.ปรานี ศรีมันตะ
7A6 
‹------------------------------------- 30104-2208 -------------------------------------›
 นายบรรชัย นาคสุวรรณ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
722 
‹---------------------------- 30104-2007 ----------------------------›
 นายยศสรัล แสงสาย
722 
 นายยศสรัล
536 
 นายภัทรศักดิ์
541 
‹---------------------------- 30000-1302 ----------------------------›
 น.ส.พิมพิไล วุ่นอภัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายภาสกร ศรีขาว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี