คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายศักดิ์สิทธิ์   จันทะแสง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษาวท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา สชฟ.(ทวิ)2/1-2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30104-2001การติดตั้งไฟฟ้า 12-3-330
30104-8501โครงงาน4-0-44
hr05-0002โฮมรูม0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  37  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7A3 
สชฟ.ม612
7A3 
สชฟ.ม612
7A3 
สชฟ.ม612
7A3 
สชฟ.ม612
7A3 
สชฟ.ม612
7A3 
hr05-0002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชฟ.22,สชฟ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7A3 
สชฟ.ม618
7A3 
สชฟ.ม618
7A3 
สชฟ.ม618
7A3 
สชฟ.ม618
7A3 
สชฟ.ม618
7A3 
สชฟ.ม614
7A3 
สชฟ.ม614
7A3 
สชฟ.ม614
7A3 
สชฟ.ม614
7A3 
สชฟ.ม614
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7A3 
สชฟ.ม616
7A3 
สชฟ.ม616
7A3 
สชฟ.ม616
7A3 
สชฟ.ม616
7A3 
สชฟ.ม616
7A3 
สชฟ.21,สชฟ.22
7A3 
สชฟ.21,สชฟ.22
7A3 
สชฟ.21,สชฟ.22
7A3 
สชฟ.22,สชฟ.21
7A3 
สชฟ.22,สชฟ.21
7A3 
สชฟ.22,สชฟ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7A3 
สชฟ.ม6110
7A3 
สชฟ.ม6110
7A3 
สชฟ.ม6110
7A3 
สชฟ.ม6110
7A3 
สชฟ.ม6110
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7A3 
สชฟ.24
7A3 
สชฟ.24
7A3 
สชฟ.24
7A3 
สชฟ.24
7A3 
สชฟ.24
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายภาสกร ศรีขาว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี