คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนน.ส.ชุติกาญจน์   สุขเกษม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
30102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม2-2-38
30102-9002เทคนิคการอบชุบโลหะ2-3-315
30102-9006เทคนิคการปรับประกอบเครื่องมือกล1-3-28
hr04-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  34  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
633 
‹---------------------------- 30102-9002 ----------------------------›
สชผ.ม624
633 
สชผ.ม624
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
633 
‹---------------------------- 30102-9002 ----------------------------›
สชผ.ม626
633 
สชผ.ม626
‹---------------------------- 30102-9006 ----------------------------›
สชผ.ม615
สชผ.ม612,สชผ.ม611
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
638 
‹---------------------------- 30102-9002 ----------------------------›
สชผ.ม621
638 
สชผ.ม621
‹--------- 30000-2003 ---------›
สชผ.ม623,สชผ.ม624
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30102-9006 ----------------------------›
สชผ.ม614
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
636 
‹---------------------------- 30102-2006 ----------------------------›
สชผ.ม622,สชผ.ม621
636 
‹---------------------------- 30102-2006 ----------------------------›
สชผ.ม626,สชผ.ม625
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายบัณฑิตย์ เหลาทอง )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี