คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายอัครวินท์   พละศักดิ์
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2-2-34
30000-1204ภาษาอังกฤษโครงงาน0-2-120
30126-0010General English for Aircraft Maintenance Technician 21-4-35
40000-1401ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  29  ชั่วโมง  ปริญญาตรี     3     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
221 
‹--------- 30000-1204 ---------›
สชธ.ม622,สชธ.ม621
221 
‹--------- 30000-1204 ---------›
สชท.21
221 
‹--------- 30000-1204 ---------›
สชค.มัลติ ม.622,สชค.มัลติ ม.621
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
221 
‹--------- 30000-1204 ---------›
สชบ. ม.624,สชบ. ม.623
221 
‹--------- 30000-1204 ---------›
สชถ ม.621
‹------------------------------------- 30126-0010 -------------------------------------›
สอย.(ม.6)11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
221 
‹--------- 30000-1204 ---------›
สชย.26,สชย.25
221 
‹--------- 30000-1204 ---------›
สชธ.11,สชธ.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
221 
‹--------- 30000-1204 ---------›
สชธ.23
221 
‹--------- 30000-1204 ---------›
สชฟ.ม626,สชฟ.ม625
221 
‹--------- 30000-1204 ---------›
สชฟ.ม627,สชฟ.ม628
221 
‹------------------ 40000-1401 ------------------›
ทล.บ.การผลิต12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
221 
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
สชธ.ม612,สชธ.ม611
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ )
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี