คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนางสรัญญา   งานสัมพันธฤทธิ์
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาค.บ.ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน0-2-110
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2-2-324
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  10  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
223 
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
สชร. ม.611
223 
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
สชส.ม611
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
223 
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
สชธ.ม615,สชธ.ม616
225 
‹--------- 20000-1208 ---------›
ชช.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
223 
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
สชบ. ม.611,สชบ. ม.612
223 
‹--------- 20000-1208 ---------›
ชฟ.39,ชฟ.310
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
223 
‹--------- 20000-1208 ---------›
ชค.32,ชค.31
223 
‹--------- 20000-1208 ---------›
ชก.31,ชก.32
223 
‹--------- 20000-1208 ---------›
ชก.34,ชก.33
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
223 
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
สชธ.ม613,สชธ.ม614
223 
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
สชฟ.ม614,สชฟ.ม613
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ )
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี