คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชย.14
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2O000-1101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
2O000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2O000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 0-2-12
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20001-1005การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ 2-2-34
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1-6-37
20101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซล 1-6-37
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
home-roomโฮมรูม 0-1-01
 รวม  7-34-19 41
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2001 ----------------------------›
 นายฐิติกร ยืนยั่ง
‹------------------ 20101-2001 ------------------›
 นายฐิติกร ยืนยั่ง
541 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นายธนาธร กว้างขวาง
541 
‹--------- 2O000-1502 ---------›
 นายธนาธร กว้างขวาง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
 นายกายสิทธิ์ นามลาด
‹--------- 20100-1003 ---------›
 นายกายสิทธิ์ นามลาด
‹--------- 20000-2001 ---------›
 นายธนากร คณาจันทร์
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
 นายโชคชัย สายสะอาด
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
532 
‹--------- 2O000-1101 ---------›
 นายเกียรติพล บุญหล่อ
623 
‹--------- 2O000-1201 ---------›
 น.ส.นัทธ์ชนันท์ ช่องวารินทร์
442 
‹---------------------------- 20001-1005 ----------------------------›
 น.ส.ภัทรวริน บุญทา
 นายธนากร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2002 ----------------------------›
 นายพิศาล นันทะสาร
‹------------------ 20101-2002 ------------------›
 นายพิศาล นันทะสาร
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายสัญชัย สุขเกษม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายกตนนท์ นาทัน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี