คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชถ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1601ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ 1-0-11
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 1-6-37
20108-1003การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1-3-24
20108-2005การเขียนแบบก่อสร้าง 2 0-6-26
20108-2104การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 1-3-24
20108-9007ระบบสุขาภิบาลอาคาร 2-0-22
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
hr02-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  9-26-17 35
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
546 
 น.ส.รุ่งอรุณ
‹--------- 20108-9007 ---------›
 นายพีรคุปต์ ทิพย์จันทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
646 
‹---------------------------- 20108-2005 ----------------------------›
 นายกรกฎ บุญศิริโชควัฒนา
646 
‹--------- 20108-2005 ---------›
 นายกรกฎ บุญศิริโชควัฒนา
‹---------------------------- 20108-1003 ----------------------------›
 นายพีรคุปต์ ทิพย์จันทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 นายครูพิเศษ ชส 1
646 
‹--------- 20000-2003 ---------›
 นายกรกฎ บุญศิริโชควัฒนา
646 
 นายกรกฎ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
545 
‹--------- 20000-1203 ---------›
 น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
643 
‹-------------------------------------------------------- 20108-2001 --------------------------------------------------------›
 น.ส.พรรัตน์ เรืองเสรี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
646 
‹---------------------------- 20108-2104 ----------------------------›
 นายกรกฎ บุญศิริโชควัฒนา
514 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 นางมนัสนันท์ ไทยแท้
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอุทัย ไชยวิเศษ )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี