คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชถ.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12
20108-2003การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 1-6-37
20108-2101การเขียนแบบก่อสร้าง 4 0-6-26
20108-2104การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 1-3-24
20108-2106การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1-3-24
20108-8501โครงงาน 4-0-44
20108-9002พันธุ์ไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสวน 2-0-22
20108-9006ระบบไฟฟ้าในอาคาร 2-0-22
20000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
hr03-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  12-22-18 34
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
646 
‹---------------------------- 20108-2101 ----------------------------›
 นายกรกฎ บุญศิริโชควัฒนา
646 
‹--------- 20108-2101 ---------›
 นายกรกฎ บุญศิริโชควัฒนา
644 
‹---------------------------- 20108-2104 ----------------------------›
 นายครูพิเศษ ชส 1
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
643 
‹---------------------------- 20108-2003 ----------------------------›
 น.ส.พรรัตน์ เรืองเสรี
643 
‹------------------ 20108-2003 ------------------›
 น.ส.พรรัตน์ เรืองเสรี
643 
‹---------------------------- 20108-2106 ----------------------------›
 นายครูพิเศษ ชส 1
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
543 
‹--------- 20000-1208 ---------›
 นางจินตนา จินดาศรี
7B9 
‹--------- 20108-9006 ---------›
 นายพนักงานราชการ ชฟ.1
‹--------- 20108-9002 ---------›
 นายครูพิเศษ ชส 1
‹--------- 20000-2005 ---------›
 น.ส.พรรัตน์ เรืองเสรี
 น.ส.พรรัตน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20108-8501 ----------------------------›
 นางกนกพร ไชยวิเศษ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอุทัย ไชยวิเศษ )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี