คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชอ.ม611
ประเภทวิชา
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายพรศักดิ์ บุญพา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
30105-0001งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด 1-3-24
30105-0002งานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
30105-0003งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
30105-0004งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิทัล 1-3-24
30105-0005งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ 1-3-24
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร 2-2-34
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30001-1051กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
hr04-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  13-26-21 39
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30105-0002 ----------------------------›
 นางจุฬาพรรณ์ คณารักษ์
‹---------------------------- 30000-1303 ----------------------------›
 นายธานินทร์ สันตะวงษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30105-0005 ----------------------------›
 นายอนุสรณ์ จารุกมูล
‹---------------------------- 30105-0003 ----------------------------›
 น.ส.ประภาพรรณ กำทอง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30105-0001 ----------------------------›
 นายวิเชียร กำทอง
524 
 น.ส.ชนิศากาญจน์
 นายพรศักดิ์
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นางจุฬาพรรณ์ คณารักษ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30105-0004 ----------------------------›
 นายคารมย์ แก้วกันยา
‹---------------------------- 30100-0003 ----------------------------›
 น.ส.ประภาพรรณ กำทอง
512 
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
 นางทิพวรรณ สายพิณ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
227 
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
 นางศิรินณา ดอนชัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายวิเชียร กำทอง )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี