ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชย.111    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างยนต์  สาขางาน ยานยนต์
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
22000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
32000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
42100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26 แก้ไข   ลบ
52100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
62100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
72101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 2-3-35 แก้ไข   ลบ
82101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซล 2-3-35 แก้ไข   ลบ
92000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
10home-roomโฮมรูม 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  17 หน่วย 33 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
112000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
122000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
132000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
142000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
152000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
162001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
172100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
182100-1002วัสดุช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
192100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
202101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก 1-3-24 แก้ไข   ลบ
212101-2102งานจักรยานยนต์ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
222000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
23hr01-0002โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 34 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 13/06/2014 16:59:16

ปวช.1   ชย.   ห้อง  6    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างยนต์  สาขางาน ยานยนต์
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
242000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
252000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
262000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
272000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
282101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
292101-2009งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 1-3-24 แก้ไข   ลบ
302101-2103งานปรับอากาศรถยนต์ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
312101-2106งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
322101-2109งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
332101-2111งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
342000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
35hr02-0001โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 39 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
362000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
372000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
382101-2003งานส่งกาลังรถยนต์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
392101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
402101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
412101-2007กลศาสตร์เครื่องกล 3-0-33 แก้ไข   ลบ
422101-2104งานบำรุงรักษารถยนต์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
432001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
442001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
452001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
462000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
47hr02-0002โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  23 หน่วย 37 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 13/06/2014 16:59:16

ปวช.1   ชย.   ห้อง  6    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างยนต์  สาขางาน ยานยนต์
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
482101-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 4 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
492000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
502001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23 แก้ไข   ลบ
512001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
522100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
532101-2008เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
542101-2105การขับรถยนต์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
552101-2107คณิตศาสตร์ยานยนต์ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
562101-8501โครงการ *-*-44 แก้ไข   ลบ
572101-2113งานประดับยนต์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
582101-9004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
592101-9007พลังงานทดแทน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
602000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
61hr03-0002โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  23 39 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 13/06/2014 16:59:16
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]

reg/planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.