ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชก.11    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน  สาขางาน เครื่องมือกล
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 0   2   แก้ไข   ลบ
22000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 1   3   แก้ไข   ลบ
32001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 2   4   แก้ไข   ลบ
42001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 3   5   แก้ไข   ลบ
52102-2101เขียนแบบเครื่องกล 2 1-3-24 4   6   แก้ไข   ลบ
62102-2103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 2-6-48 5   7   แก้ไข   ลบ
72102-2109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซเอ็นซี 0-6-26 6   8   แก้ไข   ลบ
82102-2010อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-3-24 7   9   แก้ไข   ลบ
92102-2201แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น 2-0-22 8   10   แก้ไข   ลบ
102001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23 10 9   11   แก้ไข   ลบ
112000-2005กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3 0-2-02 11 10   12   แก้ไข   ลบ
12hr03-0001โฮมรูม 1-0-01 50 11   13   แก้ไข   ลบ
 รวม  21 38 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 08/06/2014 23:58:35
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2563]

planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.