ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชก.15    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน  สาขางาน เครื่องมือกล
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
22000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
32000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
42001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
52001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
62100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26 แก้ไข   ลบ
72100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
82100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
92102-2003ทฤษฎีเครื่องมือกล 2-0-22 แก้ไข   ลบ
102102-2004วัดละเอียด 1-2-23 แก้ไข   ลบ
112102-2106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล 0-6-26 แก้ไข   ลบ
122000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
13home-roomโฮมรูม 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 หน่วย 39 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
142000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
152000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
162000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
172100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
182100-1002วัสดุช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
192102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22 แก้ไข   ลบ
202102-2007กรรมวิธีการผลิต 2-0-22 แก้ไข   ลบ
212102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 2-6-48 แก้ไข   ลบ
222001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23 แก้ไข   ลบ
232000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
24hr01-0002โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 หน่วย 28 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 15/06/2014 04:02:03

ปวช.1   ชก.   ห้อง  3    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน  สาขางาน เครื่องมือกล
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
252000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
262000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
272000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
282000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
292100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
302102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 1 1-3-24 แก้ไข   ลบ
312102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
322102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน 1-3-24 แก้ไข   ลบ
332102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 2-6-48 แก้ไข   ลบ
342102-2110ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล 2-0-22 แก้ไข   ลบ
352102-2105ลับคมเครื่องมือตัด 1-3-24 แก้ไข   ลบ
36hr02-0001โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
372000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 หน่วย 41 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
382000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
392000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
402102-2101เขียนแบบเครื่องมือกล 2 1-3-24 แก้ไข   ลบ
412102-2103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 2-6-48 แก้ไข   ลบ
422102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล 0-6-26 แก้ไข   ลบ
432102-2109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 0-6-26 แก้ไข   ลบ
442001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
452001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
462001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
472000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
48hr02-0002โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 หน่วย 38 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 15/06/2014 04:02:03

ปวช.1   ชก.   ห้อง  3    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน  สาขางาน เครื่องมือกล
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
492102-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 4 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
502000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
512000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
522000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
532100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
542102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22 แก้ไข   ลบ
552102-2011อบชุบโลหะ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
562102-2010อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-3-24 แก้ไข   ลบ
572102-8501โครงการ 4-0-44 แก้ไข   ลบ
582102-2203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ 2-6-48 แก้ไข   ลบ
592102-2201แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
602000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
61hr03-0002โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 36 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 15/06/2014 04:02:03
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]

reg/planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.