ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชก.15    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน  สาขางาน เครื่องมือกล
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 0   2   แก้ไข   ลบ
22000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 1   3   แก้ไข   ลบ
32102-2101เขียนแบบเครื่องมือกล 2 1-3-24 2   4   แก้ไข   ลบ
42102-2103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 2-6-48 3   5   แก้ไข   ลบ
52102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล 0-6-26 4   6   แก้ไข   ลบ
62102-2109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 0-6-26 5   7   แก้ไข   ลบ
72001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 6   8   แก้ไข   ลบ
82001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 7   9   แก้ไข   ลบ
92001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23 8   10   แก้ไข   ลบ
102000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 10 9   11   แก้ไข   ลบ
11hr02-0002โฮมรูม 1-0-01 48 10   12   แก้ไข   ลบ
 รวม  19 38 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 09/06/2014 04:00:39
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [2/2562]
บัตรลงทะเบียน  [2/2562]
ค่าลงทะเบียน  [2/2562]

planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.