ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชก.16    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน  สาขางาน เครื่องมือกล
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 0   2   แก้ไข   ลบ
22000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 1   3   แก้ไข   ลบ
32000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22 2   4   แก้ไข   ลบ
42000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 3   5   แก้ไข   ลบ
52100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 4   6   แก้ไข   ลบ
62102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 1 1-3-24 5   7   แก้ไข   ลบ
72102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23 6   8   แก้ไข   ลบ
82102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน 1-3-24 7   9   แก้ไข   ลบ
92102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 2-6-48 8   10   แก้ไข   ลบ
102102-2105ลับคมเครื่องมือตัด 1-3-24 10 9   11   แก้ไข   ลบ
112102-2110ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล 2-0-22 10 10   12   แก้ไข   ลบ
122000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 12 11   13   แก้ไข   ลบ
13hr02-0001โฮมรูม 1-0-01 12 12   14   แก้ไข   ลบ
 รวม  22 41 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 09/06/2014 03:14:29
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2562]
บัตรลงทะเบียน  [1/2562]
ค่าลงทะเบียน  [1/2562]

planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.