ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชช.11    คณะวิชา ช่างเชื่อมโลหะ   สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ  สาขางาน ผลิตภัณฑ์
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
22000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
32000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
42000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
52001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
62100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
72100-1002วัสดุช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
82103-1001งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 0-6-26 แก้ไข   ลบ
92103-2008กระบวนการเชื่อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
102001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23 แก้ไข   ลบ
112103-2111วัสดุช่างเชื่อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
122000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
13home-roomโฮมรูม 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 หน่วย 34 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
142000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
152000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
162000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
172000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
182001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
192100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26 แก้ไข   ลบ
202103-2001งานเชื่อมไฟฟ้า 1 1-3-24 แก้ไข   ลบ
212103-2007เขียนแบบช่างชื่อมโลหะ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
222103-2207มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องต้น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
232103-2209งานเชื่อมแก๊ส 1-3-24 แก้ไข   ลบ
242000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
25hr01-0002โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
26plce-3000Professional Learning Community 2-0-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  17 หน่วย 33 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 14/06/2014 01:15:02

ปวช.1   ชช.   ห้อง  1    คณะวิชา ช่างเชื่อมโลหะ   สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ  สาขางาน ผลิตภัณฑ์
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
272000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
282000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
292000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
302100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
312100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
322103-2002งานเชื่อมไฟฟ้า 2 0-6-26 แก้ไข   ลบ
332103-2006งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 1-3-24 แก้ไข   ลบ
342103-2011งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1 1-3-24 แก้ไข   ลบ
352001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
362103-2102งานออกแบบผลิตภัณฑ์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
372000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
38hr02-0001โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 หน่วย 36 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
392000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
402000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
412000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
422100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
432103-2003งานทดสอบแบบทำลายสภาพ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
442103-2005งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1 1-3-24 แก้ไข   ลบ
452103-2010กลศาสตร์เครื่องกล 2-0-22 แก้ไข   ลบ
462103-2103งานผลิตภัณฑ์เเละโลหะแผ่น 2 0-6-26 แก้ไข   ลบ
472103-2113งานเชื่อมไฟฟ้า 3 0-6-26 แก้ไข   ลบ
482103-2112งานสี 1-3-24 แก้ไข   ลบ
492000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
50hr02-0002โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 หน่วย 39 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 14/06/2014 01:15:02

ปวช.1   ชช.   ห้อง  1    คณะวิชา ช่างเชื่อมโลหะ   สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ  สาขางาน ผลิตภัณฑ์
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
512103-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
522103-2107งานพลาสติก *-*-20 แก้ไข   ลบ
532103-2110งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนี่ยม *-*-20 แก้ไข   ลบ
542103-2114งานเชื่อมซ่อมบำรุง *-*-20 แก้ไข   ลบ
552103-2204งานโครงสร้าง *-*-20 แก้ไข   ลบ
 รวม  12 หน่วย 4 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
562000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
572001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
582103-2004งานทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
592103-2009คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
602103-2012เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
612103-2106โลหะวิทยาเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
622103-2201งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 2 0-6-26 แก้ไข   ลบ
632103-2202งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 2 0-6-26 แก้ไข   ลบ
642103-2208งานท่อ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
652103-8501โครงการ *-*-44 แก้ไข   ลบ
662000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
67hr03-0002โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 40 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 14/06/2014 01:15:02
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]

reg/planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.