ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชฟ.16    คณะวิชา ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 0   2   แก้ไข   ลบ
22000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 1   3   แก้ไข   ลบ
32000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 2   4   แก้ไข   ลบ
42000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11 3   5   แก้ไข   ลบ
52001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 4   6   แก้ไข   ลบ
62001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 5   7   แก้ไข   ลบ
72100-1002วัสดุช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 6   8   แก้ไข   ลบ
82104-2001เขียนแบบไฟฟ้า 0-4-24 7   9   แก้ไข   ลบ
92104-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24 8   10   แก้ไข   ลบ
102104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 2-3-35 10 9   11   แก้ไข   ลบ
112104-2010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 1-3-24 11 10   12   แก้ไข   ลบ
122000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 12 11   13   แก้ไข   ลบ
13home-roomโฮมรูม 0-1-01 13 12   14   แก้ไข   ลบ
 รวม  22 34 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 08/06/2014 20:19:14
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2561]
บัตรลงทะเบียน  [1/2561]
ค่าลงทะเบียน  [1/2561]

planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.