ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชฟ.110    คณะวิชา ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
22000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
32000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
42000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
52001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
62001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
72100-1002วัสดุช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
82104-2001เขียนแบบไฟฟ้า 0-4-24 แก้ไข   ลบ
92104-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
102104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 2-3-35 แก้ไข   ลบ
112104-2010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 1-3-24 แก้ไข   ลบ
122000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
13home-roomโฮมรูม 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 หน่วย 34 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
142000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
152000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
162000-1404คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
172000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
182000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
192100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
202100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26 แก้ไข   ลบ
212104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
222104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า 1-3-24 แก้ไข   ลบ
232104-2101กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า 2-0-22 แก้ไข   ลบ
242104-2103การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1-6-37 แก้ไข   ลบ
252000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
26hr01-0002โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 หน่วย 40 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 09/06/2014 01:19:44

ปวช.1   ชฟ.   ห้อง  5    คณะวิชา ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
272000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
282100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
292100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
302104-2006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
312104-2007เครื่องทำความเย็น 2-3-35 แก้ไข   ลบ
322104-2102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24 แก้ไข   ลบ
332104-2104หม้อแปลงไฟฟ้า 1-3-24 แก้ไข   ลบ
342104-2107ดิจิตอลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
352104-2120การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม 1-3-24 แก้ไข   ลบ
362000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
37hr02-0001โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 หน่วย 38 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
382000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
392000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
402000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
412100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
422104-2008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
432104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 2-3-35 แก้ไข   ลบ
442104-2106เครื่องปรับอากาศ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
452104-2111งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1-3-24 แก้ไข   ลบ
462001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
472000-1306โครงงานวิทยาศาสตร์ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
482000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
49hr02-0002โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 หน่วย 38 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 09/06/2014 01:19:44

ปวช.1   ชฟ.   ห้อง  5    คณะวิชา ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
502104-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 4 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
512000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
522000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
532100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
542104-2105เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
552104-2109การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 1-3-24 แก้ไข   ลบ
562104-2121คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 2-0-22 แก้ไข   ลบ
572104-8501โครงการ *-*-44 แก้ไข   ลบ
582001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
592001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23 แก้ไข   ลบ
602104-2110อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
612104-2116เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ 0-4-24 แก้ไข   ลบ
622000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
63hr03-0002โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 37 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 09/06/2014 01:19:44
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]

reg/planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.