ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชอ.12    คณะวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12 0   2   แก้ไข   ลบ
22000-1404คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2 2-0-22 1   3   แก้ไข   ลบ
32100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24 2   4   แก้ไข   ลบ
42001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 3   5   แก้ไข   ลบ
52105-2103ระบบภาพ 1-3-24 4   6   แก้ไข   ลบ
62105-2104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 1-3-24 5   7   แก้ไข   ลบ
72105-2105ไมโครคอรโทรลเลอร์ 1-3-24 6   8   แก้ไข   ลบ
82105-2106สายส่งและสายอากาศ 1-3-24 7   9   แก้ไข   ลบ
92105-2112อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1-3-24 8   10   แก้ไข   ลบ
102105-2114โทรศัพท์ 1-3-24 9   11   แก้ไข   ลบ
112105-8501โครงการ *-*-44 10 10   12   แก้ไข   ลบ
122105-2121หุ่นยนต์เบื้องต้น 1-3-24 11 11   13   แก้ไข   ลบ
132000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 12 12   14   แก้ไข   ลบ
14hr03-0002โฮมรูม 1-0-01 12 13   15   แก้ไข   ลบ
 รวม  25 45 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 06/06/2014 22:47:54
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [2/2563]

planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.