ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชอ.13    คณะวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 0   2   แก้ไข   ลบ
22000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11 1   3   แก้ไข   ลบ
32001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 2   4   แก้ไข   ลบ
42100-1002วัสดุช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 3   5   แก้ไข   ลบ
52105-2001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 0-3-13 4   6   แก้ไข   ลบ
62105-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24 5   7   แก้ไข   ลบ
72001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23 6   8   แก้ไข   ลบ
82100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 7   9   แก้ไข   ลบ
92001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23 8   10   แก้ไข   ลบ
102000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 10 9   11   แก้ไข   ลบ
11home-roomโฮมรูม 0-1-01 11 10   12   แก้ไข   ลบ
 รวม  16 28 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 13/06/2014 14:24:25
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2561]
บัตรลงทะเบียน  [1/2561]
ค่าลงทะเบียน  [1/2561]

planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.