ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชอ.13    คณะวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
22000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
32001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
42100-1002วัสดุช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
52105-2001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 0-3-13 แก้ไข   ลบ
62105-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
72001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23 แก้ไข   ลบ
82100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
92001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
102000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
11home-roomโฮมรูม 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  16 หน่วย 28 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
122000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
132000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
142000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
152000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
162000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
172001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
182100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
192100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26 แก้ไข   ลบ
202105-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
212105-2004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
222105-2005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 2-3-35 แก้ไข   ลบ
232000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
24hr01-0002โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 หน่วย 38 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 12/06/2014 11:13:44

ปวช.1   ชอ.   ห้อง  2    คณะวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
252000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
262000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
272000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
282100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
292100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
302105-2006วงจรพัลส์และสวิตชิง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
312105-2007วงจรดิจิตอล 1-3-24 แก้ไข   ลบ
322105-2008เครื่องเสียง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
332105-2009เครื่องรับวิทยุ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
342105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
352105-2118การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
362000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
37hr02-0001โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 หน่วย 43 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
382000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
392000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
402000-1404คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
412000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
422100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
432105-2010เครื่องส่งวิทยุ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
442105-2011เครื่องรับโทรทัศน์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
452105-2102ระบบเสียง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
462105-2105ไมโครคอรโทรลเลอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
472105-2111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2-3-35 แก้ไข   ลบ
482001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
492000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
50hr02-0002โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 37 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 12/06/2014 11:13:44

ปวช.1   ชอ.   ห้อง  2    คณะวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
512105-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 4 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
522000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
532100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
542001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
552105-2101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
562105-2103ระบบภาพ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
572105-2104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 1-3-24 แก้ไข   ลบ
582105-2106สายส่งและสายอากาศ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
592105-2112อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
602105-2114โทรศัพท์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
612105-8501โครงการ *-*-44 แก้ไข   ลบ
622105-2121หุ่นยนต์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
632000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
64hr03-0002โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  23 41 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 12/06/2014 11:13:44
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]

reg/planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.