ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชอ.13    คณะวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 0   2   แก้ไข   ลบ
22000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 1   3   แก้ไข   ลบ
32000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 2   4   แก้ไข   ลบ
42100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 3   5   แก้ไข   ลบ
52100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24 4   6   แก้ไข   ลบ
62105-2006วงจรพัลส์และสวิตชิง 1-3-24 5   7   แก้ไข   ลบ
72105-2007วงจรดิจิตอล 1-3-24 6   8   แก้ไข   ลบ
82105-2008เครื่องเสียง 1-3-24 7   9   แก้ไข   ลบ
92105-2009เครื่องรับวิทยุ 2-3-35 8   10   แก้ไข   ลบ
102105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24 10 9   11   แก้ไข   ลบ
112105-2118การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-3-24 11 10   12   แก้ไข   ลบ
122000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 12 11   13   แก้ไข   ลบ
13hr02-0001โฮมรูม 1-0-01 13 12   14   แก้ไข   ลบ
 รวม  22 43 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 15/06/2014 19:20:20
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2562]
บัตรลงทะเบียน  [1/2562]
ค่าลงทะเบียน  [1/2562]

planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.