ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชอ.13    คณะวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 0   2   แก้ไข   ลบ
22000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 1   3   แก้ไข   ลบ
32000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 2   4   แก้ไข   ลบ
42000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 3   5   แก้ไข   ลบ
52000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 4   6   แก้ไข   ลบ
62001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 5   7   แก้ไข   ลบ
72100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 6   8   แก้ไข   ลบ
82100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26 7   9   แก้ไข   ลบ
92105-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24 10 8   10   แก้ไข   ลบ
102105-2004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 11 9   11   แก้ไข   ลบ
112105-2005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 2-3-35 12 10   12   แก้ไข   ลบ
122000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 13 11   13   แก้ไข   ลบ
13hr01-0002โฮมรูม 1-0-01 14 12   14   แก้ไข   ลบ
 รวม  22 38 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 14/06/2014 02:50:59
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [2/2561]
บัตรลงทะเบียน  [2/2561]
ค่าลงทะเบียน  [2/2561]

planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.