ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชค.11    คณะวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์  สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 0   2   แก้ไข   ลบ
22000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 1   3   แก้ไข   ลบ
32128-1001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 2   4   แก้ไข   ลบ
42128-1005วงจรพัลส์และดิจิตอล 1-3-24 3   5   แก้ไข   ลบ
52128-2004ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24 4   6   แก้ไข   ลบ
62128-2008พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล 1-2-23 5   7   แก้ไข   ลบ
72128-2011พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ 1-2-23 6   8   แก้ไข   ลบ
82128-2109พื้นฐานการสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชั่น 1-2-23 7   9   แก้ไข   ลบ
92128-2111โปรแกรมเชิงวัตถุ 1 1-2-23 8   10   แก้ไข   ลบ
102128-2114พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์ 1-2-23 10 9   11   แก้ไข   ลบ
112128-2124ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 1-3-24 11 10   12   แก้ไข   ลบ
122000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 12 11   13   แก้ไข   ลบ
13hr02-0001โฮมรูม 1-0-01 13 12   14   แก้ไข   ลบ
 รวม  21 39 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 07/06/2014 07:23:41
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2562]
บัตรลงทะเบียน  [1/2562]
ค่าลงทะเบียน  [1/2562]

planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.