ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชค.11    คณะวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์  สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
22000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
32000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
42001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
52001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
62100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
72128-1003วงจรไฟฟ้า 1-3-24 แก้ไข   ลบ
82128-2001ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
92128-2009พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
102128-2010การใช้โปรเเกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 1-2-23 แก้ไข   ลบ
112128-2012พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
122000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
13home-roomโฮมรูม 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 หน่วย 36 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
142000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
152000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
162000-1404คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
172000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
182000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
192100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26 แก้ไข   ลบ
202128-1004อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เเละวงจร 1-3-24 แก้ไข   ลบ
212128-2002การใช้งานระบบปฏิบัติการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
222128-2003ไมโครโปรเซสเซอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
232128-2007โปรแกรมยูทิลิตี้ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
242128-2108โปรเเกรมสำนักงาน 1-2-23 แก้ไข   ลบ
252128-2110พื้นฐานการออกเเบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
262000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
27hr01-0002โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
28plce-3000Professional Learning Community 2-0-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 38 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 06/06/2014 21:22:20

ปวช.1   ชค.   ห้อง  1    คณะวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์  สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
292000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
302000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
312128-1001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
322128-1005วงจรพัลส์และดิจิตอล 1-3-24 แก้ไข   ลบ
332128-2004ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
342128-2008พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล 1-2-23 แก้ไข   ลบ
352128-2011พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
362128-2109พื้นฐานการสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชั่น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
372128-2111โปรแกรมเชิงวัตถุ 1 1-2-23 แก้ไข   ลบ
382128-2114พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
392128-2124ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 1-3-24 แก้ไข   ลบ
402000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
41hr02-0001โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 39 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
422128-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 4 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 06/06/2014 21:22:20

ปวช.1   ชค.   ห้อง  1    คณะวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์  สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
432000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
442000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
452000-1501หน้าที่พลเมืองและศิลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
462128-1002คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
472001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
482128-2005พื้นฐานการอินเตอร์เฟส 1-3-24 แก้ไข   ลบ
492128-2103การซ่อมบำรุงแผงวงจรหลัก 1-3-24 แก้ไข   ลบ
502128-2104การซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
512128-2106เครื่องรับโทรทัศน์และมอนิเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
522128-2107เขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
532128-2105การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา 1-3-24 แก้ไข   ลบ
542128-2122ระบบเสียงและระบบภาพ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
552000-2004กิจกรรมเสริมหลักสูตร 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 หน่วย 39 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
562000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
572000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
582001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
592128-2006การสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
602128-2101งานบริการคอมพิวเตอร์ 0-4-24 แก้ไข   ลบ
612128-2112โปรแกรมเชิงวัตถุ 2 1-2-23 แก้ไข   ลบ
622128-2123การตัดต่อเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
632128-8501โครงการ *-*-44 แก้ไข   ลบ
642128-2113การเขียนโปรแกรมประยุกค์บนอุปกรณ์พกพา 1-2-23 แก้ไข   ลบ
652000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
66hr03-0002โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 31 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 06/06/2014 21:22:20
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]

reg/planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.