ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชท.11    คณะวิชา เทคโนโลยีโทรคมนาคม   สาขาวิชา โทรคมนาคม  สาขางาน เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
22000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
32100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
42100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26 แก้ไข   ลบ
52119-1001ไฟฟ้าเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
62119-2004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
72119-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
82000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
9home-roomโฮมรูม 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  14 หน่วย 29 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
102000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
112000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
122000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
132000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
142100-1002วัสดุช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
152100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
162119-2001เขียนแบบโทรคมนาคม 0-3-13 แก้ไข   ลบ
172119-2003วงจรไฟฟ้ากระเเสสลับ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
182119-2005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เเละวงจร 2-3-35 แก้ไข   ลบ
192000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
20hr01-0002โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  15 หน่วย 26 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 18/06/2014 16:44:22

ปวช.1   ชท.   ห้อง  1    คณะวิชา เทคโนโลยีโทรคมนาคม   สาขาวิชา โทรคมนาคม  สาขางาน เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
212000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
222000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
232000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
242000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
252001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
262100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
272119-2006วงจรพัลส์และสวิตชิง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
282119-2010เครื่องมือวัดโทรคมนาคม 1-3-24 แก้ไข   ลบ
292119-2011ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
302119-2101ระบบโทรศัพท์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
312000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
32hr02-0001โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 34 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
332000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
342000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
352000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
362000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
372001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
382100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
392119-2007วงจรดิจิตอล 1-3-24 แก้ไข   ลบ
402119-2009เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร 2-3-35 แก้ไข   ลบ
412119-2110ระบบเสียงเเละระบบภาพ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
422119-2112ระบบวิทยุกระจายเสียง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
432001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
442000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
45hr02-0002โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 37 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 18/06/2014 16:44:22

ปวช.1   ชท.   ห้อง  1    คณะวิชา เทคโนโลยีโทรคมนาคม   สาขาวิชา โทรคมนาคม  สาขางาน เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
462000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
472119-2008สายส่งและสายอากาศ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
482119-2102โครงข่ายสายตอนนอก 1-3-24 แก้ไข   ลบ
492119-2103การสื่อสารด้วยเส้นใยแสง 2-3-35 แก้ไข   ลบ
502119-2104การสื่อสารดาวเทียม 1-3-24 แก้ไข   ลบ
512001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
522119-2109วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 1-3-24 แก้ไข   ลบ
532119-2118โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
542119-2120คณิตศาสตร์โทรคมนาคม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
552000-2005กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
56hr03-0001โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 หน่วย 35 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
572119-2105ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
582119-2106การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 1-4-35 แก้ไข   ลบ
592119-2111ระบบโทรทัศน์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
602119-8501โครงการ 4-0-44 แก้ไข   ลบ
612119-2107ระบบเคเบิลทีวี 1-3-24 แก้ไข   ลบ
622119-2115ไมโครโปรเซสเซอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
632000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
64hr03-0002โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  15 28 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 18/06/2014 16:44:22
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]

reg/planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.