ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชท.11    คณะวิชา เทคโนโลยีโทรคมนาคม   สาขาวิชา โทรคมนาคม  สาขางาน เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 0   2   แก้ไข   ลบ
22000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 1   3   แก้ไข   ลบ
32000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11 2   4   แก้ไข   ลบ
42000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 3   5   แก้ไข   ลบ
52100-1002วัสดุช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 4   6   แก้ไข   ลบ
62100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24 5   7   แก้ไข   ลบ
72119-2001เขียนแบบโทรคมนาคม 0-3-13 6   8   แก้ไข   ลบ
82119-2003วงจรไฟฟ้ากระเเสสลับ 1-3-24 7   9   แก้ไข   ลบ
92119-2005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เเละวงจร 2-3-35 10 8   10   แก้ไข   ลบ
102000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 11 9   11   แก้ไข   ลบ
11hr01-0002โฮมรูม 1-0-01 12 10   12   แก้ไข   ลบ
 รวม  15 26 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 10/06/2014 02:54:18
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [2/2561]
บัตรลงทะเบียน  [2/2561]
ค่าลงทะเบียน  [2/2561]

planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.