ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชส.12    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม  สาขางาน ก่อสร้าง
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 0   2   แก้ไข   ลบ
22000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 1   3   แก้ไข   ลบ
32000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 2   4   แก้ไข   ลบ
42001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 3   5   แก้ไข   ลบ
52106-1005การสำรวจงานก่อสร้าง 1 1-3-24 4   6   แก้ไข   ลบ
62106-2002อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 2-3-35 5   7   แก้ไข   ลบ
72106-2004ประมาณราคางานโครงสร้าง 1-2-23 6   8   แก้ไข   ลบ
82106-2102งานปูนตกแต่งผิว 0-6-26 7   9   แก้ไข   ลบ
92106-2108ไฟฟ้าในอาคาร 1-3-24 8   10   แก้ไข   ลบ
102000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 10 9   11   แก้ไข   ลบ
11hr02-0001โฮมรูม 1-0-01 11 10   12   แก้ไข   ลบ
 รวม  18 35 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 08/06/2014 20:07:41
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2562]
บัตรลงทะเบียน  [1/2562]
ค่าลงทะเบียน  [1/2562]

planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.