ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชถ.11    คณะวิชา การก่อสร้าง   สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม  สาขางาน สถาปัตยกรรม
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
22000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
32000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
42001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
52100-1301เขียนแบบเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
62100-1303ศิลปะและภาพร่าง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
72108-1001พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 1-3-24 แก้ไข   ลบ
82108-1002วัสดุก่อสร้าง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
92108-2112การเขียนภาพร่าง 0-4-24 แก้ไข   ลบ
102000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
11home-roomโฮมรูม 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 หน่วย 29 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
122000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
132000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
142000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
152000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
162001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
172108-1003พฤติกรรมโครงสร้างอาคาร 2-0-22 แก้ไข   ลบ
182108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 2-3-35 แก้ไข   ลบ
192108-2004การเขียนแบบก่อสร้าง 1 0-6-26 แก้ไข   ลบ
202108-2009การทำหุ่นจำลอง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
212108-2102คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
222108-2107วัสดุก่อสร้าง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
232000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
24hr01-0002โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 33 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 14/06/2014 00:15:38

ปวช.1   ชถ.   ห้อง  1    คณะวิชา การก่อสร้าง   สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม  สาขางาน สถาปัตยกรรม
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
252000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
262000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
272000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
282108-1005งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
292108-2002การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 2-3-35 แก้ไข   ลบ
302108-2005การเขียนแบบก่อสร้าง 2 0-6-26 แก้ไข   ลบ
312108-2007การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1 0-6-26 แก้ไข   ลบ
322000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
33hr02-0001โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  14 หน่วย 31 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
342000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
352000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
362000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
372108-2003การออกเเบบสถาปัตยกรรม 3 2-3-35 แก้ไข   ลบ
382108-2006การเขียนแบบก่อสร้าง 3 0-6-26 แก้ไข   ลบ
392108-2103การเขียนเเบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2 0-6-26 แก้ไข   ลบ
402108-2118กลศาสตร์โครงสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
412001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
422108-2108วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
432108-2120ระบบสุขาภิบาลอาคาร 2-0-22 แก้ไข   ลบ
442000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
45hr02-0002โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 หน่วย 34 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 14/06/2014 00:15:38

ปวช.1   ชถ.   ห้อง  1    คณะวิชา การก่อสร้าง   สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม  สาขางาน สถาปัตยกรรม
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
462000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
472108-2101การเขียนแบบก่อสร้าง 4 0-6-26 แก้ไข   ลบ
482108-2104การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 1-3-24 แก้ไข   ลบ
492108-2106การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1-3-24 แก้ไข   ลบ
502108-2115กฎหมายอาคาร 2-0-22 แก้ไข   ลบ
512108-2116เทคนิคก่อสร้าง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
522001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
532108-2010การประมาณราคางานก่อสร้าง 1-2-23 แก้ไข   ลบ
542108-8501โครงการ *-*-44 แก้ไข   ลบ
552108-2109พันธุ์ไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสวน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
562108-2119ระบบไฟฟ้าในอาคาร 2-0-22 แก้ไข   ลบ
572000-2005กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
58hr03-0001โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  23 หน่วย 36 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
592000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
602001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23 แก้ไข   ลบ
612108-1004ความปลอดภัยในงานสถาปัตยกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
622108-2008ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
632108-2105การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 1-3-24 แก้ไข   ลบ
642108-2110การปฏิบัติงานจัดสวน 0-6-26 แก้ไข   ลบ
652108-2113สถาปัตยกรรมไทย 1-3-24 แก้ไข   ลบ
662108-2111การบำรุงรักษาสวน 1-3-24 แก้ไข   ลบ
672000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
68hr03-0002โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  16 33 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 14/06/2014 00:15:38
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]

reg/planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.