ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชธ.11    คณะวิชา โยธา   สาขาวิชา โยธา  สาขางาน โยธา
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 0   2   แก้ไข   ลบ
22000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12 1   3   แก้ไข   ลบ
32000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 2   4   แก้ไข   ลบ
42001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 3   5   แก้ไข   ลบ
52121-2001การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1-3-24 4   6   แก้ไข   ลบ
62121-2002การสำรวจเส้นทาง 1-3-24 5   7   แก้ไข   ลบ
72121-2004การประมาณราคางานโยธา 1-3-24 6   8   แก้ไข   ลบ
82121-2012เครื่องจักรกลงานโยธา 2-0-22 7   9   แก้ไข   ลบ
92121-2111การทำหุ่นจำลอง 1-3-24 8   10   แก้ไข   ลบ
102121-2112การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 2 1-3-24 10 9   11   แก้ไข   ลบ
112121-8501โครงการ 4-0-44 11 10   12   แก้ไข   ลบ
122000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 12 11   13   แก้ไข   ลบ
13hr03-0002โฮมรูม 1-0-01 13 12   14   แก้ไข   ลบ
 รวม  21 37 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 08/06/2014 21:06:38
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [2/2563]

planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.