ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชธ.12    คณะวิชา โยธา   สาขาวิชา โยธา  สาขางาน โยธา
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 0   2   แก้ไข   ลบ
22000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 1   3   แก้ไข   ลบ
32000-1601พลศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 2   4   แก้ไข   ลบ
42001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 3   5   แก้ไข   ลบ
52121-2005งานสำรวจและงานระดับ 1-3-24 4   6   แก้ไข   ลบ
62121-2007การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 1 1-3-24 5   7   แก้ไข   ลบ
72121-2105งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 0-6-26 6   8   แก้ไข   ลบ
82121-2106งานโยธา 0-6-26 7   9   แก้ไข   ลบ
92121-2115ความปลอดภัยในงานโยธา 2-0-22 10 8   10   แก้ไข   ลบ
102001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 11 9   11   แก้ไข   ลบ
112121-2113การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธา 1-3-24 12 10   12   แก้ไข   ลบ
122100-1304กฏหมายก่อสร้าง 2-0-22 13 11   13   แก้ไข   ลบ
132000-2005กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3 0-2-02 13 12   14   แก้ไข   ลบ
14hr03-0001โฮมรูม 1-0-01 14 13   15   แก้ไข   ลบ
 รวม  21 40 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 17/06/2014 04:02:49
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2563]

planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.