ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชธ.13    คณะวิชา โยธา   สาขาวิชา โยธา  สาขางาน โยธา
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 0   2   แก้ไข   ลบ
22000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 1   3   แก้ไข   ลบ
32000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 2   4   แก้ไข   ลบ
42000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 3   5   แก้ไข   ลบ
52000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 4   6   แก้ไข   ลบ
62121-1002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น 1-3-24 5   7   แก้ไข   ลบ
72121-1005เทคนิคก่อสร้าง 2-0-22 6   8   แก้ไข   ลบ
82121-1006หลักการพิ้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 1-3-24 7   9   แก้ไข   ลบ
92121-2009เทคนิคงานโยธา 2-0-22 8   10   แก้ไข   ลบ
102121-2010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น 2-0-22 10 9   11   แก้ไข   ลบ
112121-2103เครื่องจักรกลงานไม้ 0-6-26 11 10   12   แก้ไข   ลบ
122121-2107การอ่านแบบ 1-0-11 12 11   13   แก้ไข   ลบ
132109-2005การระดับ 2 1-6-37 13 12   14   แก้ไข   ลบ
142000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 14 13   15   แก้ไข   ลบ
15hr01-0002โฮมรูม 1-0-01 26 14   16   แก้ไข   ลบ
 รวม  25 41 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 13/06/2014 14:23:44
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [2/2561]
บัตรลงทะเบียน  [2/2561]
ค่าลงทะเบียน  [2/2561]

planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.