คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   738
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20104-2010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า1-3-24
20104-2111ดิจิตอลเบื้องต้น1-3-24
30104-1002วงจรไฟฟ้า 12-3-35
30104-2202การประมาณการระบบไฟฟ้า3-0-33
hr05-0001โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมง  40  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  12     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30104-1002 -------------------------------------›
ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร
‹------------------ 30104-2202 ------------------›
ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2111 ----------------------------›
ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร
‹---------------------------- 20104-2111 ----------------------------›
ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2111 ----------------------------›
ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร
‹--------- 20104-2111 ---------›
ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร
‹--------- 20104-2111 ---------›
ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2111 ----------------------------›
ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2111 ----------------------------›
ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร
ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี