คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชฟ.27
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1601ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ 1-0-11
20001-1004กฏหมายแรงงาน 1-0-11
20104-2008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1-6-37
20104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟ้า 1-6-37
20104-2109เครื่องปรับอากาศ 1-6-37
20104-2114การส่องสว่าง 2-0-22
20104-2110งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1-3-24
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
hr02-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  10-29-19 39
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7B8 
‹------------------ 20104-2109 ------------------›
 ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร
712 
‹--------- 20104-2114 ---------›
 นายโชคชัย แสนโท
735 
 นายพีรวัฒน์
7B8 
‹---------------------------- 20104-2109 ----------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
545 
‹--------- 20000-1209 ---------›
 น.ส.ปาริฉัตร หารคำอุ้ย
7B2 
‹--------- 20104-2009 ---------›
 นายเจนวิทย์ ศรีพิมพ์
7B2 
‹--------- 20104-2009 ---------›
 นายเจนวิทย์ ศรีพิมพ์
‹--------- 20000-2004 ---------›
 นายพีรวัฒน์ สายภา
7B2 
‹------------------ 20104-2009 ------------------›
 นายเจนวิทย์ ศรีพิมพ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7B9 
‹---------------------------- 20104-2110 ----------------------------›
 นายสมลักษณ์ ศรีพนากุล
7A5 
‹-------------------------------------------------------- 20104-2008 --------------------------------------------------------›
 นายคุณากร ผ่านสำแดง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
542 
‹--------- 20000-1205 ---------›
 น.ส.กฤติกา แตงโสภา
546 
 น.ส.รุ่งอรุณ
525 
 น.ส.ชนิศากาญจน์
533 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
 น.ส.พิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................
(นายสุนทร ดอนชัย)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี