คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   7A1
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2104-2106เครื่องปรับอากาศ1-6-37
2104-2116เครื่องปรับอากาศในรถยนต์0-4-24
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-24
 จำนวนชั่วโมง  43  ชั่วโมง  ปวช.  39  ชั่วโมง  ปวส.  4     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2104-2106 ----------------------------›
นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว
‹------------------ 2104-2106 ------------------›
นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2104-2116 ----------------------------›
นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว
‹-------------------------------------------------------- 2104-2106 --------------------------------------------------------›
นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3100-0003 ----------------------------›
นายครูไฟฟ้า ครูไฟฟ้า
‹--------- 2104-2106 ---------›
นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว
นายธีรศักดิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2104-2106 ----------------------------›
นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว
‹-------------------------------------------------------- 2104-2106 --------------------------------------------------------›
นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2104-2106 ----------------------------›
นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว
‹------------------ 2104-2106 ------------------›
นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี