คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชฟ.24
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 0-2-12 2
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 4
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 4
20104-2006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24 4
20104-2007เครื่องทำความเย็น 1-6-37 7
20104-2102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24 4
20104-2105หม้อแปลงไฟฟ้า 1-3-24 4
20104-2111ดิจิตอลเบื้องต้น 1-3-24 4
20104-2119การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม 1-3-24 4
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 2
hr02-0001โฮมรูม 1-0-01 1
 รวม  9-31-18 40 40
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว  นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว  นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว  นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว  นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว  นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว  นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
738 
 ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร
738 
 ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร
738 
 ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร
738 
 ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร
 นายโชคชัย สายสะอาด  นายโชคชัย สายสะอาด  นายโชคชัย สายสะอาด  นายโชคชัย สายสะอาด
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7A7 
 นายรังสรรค์ สะสมผลสวัสดิ์
7A7 
 นายรังสรรค์ สะสมผลสวัสดิ์
7A7 
 นายรังสรรค์ สะสมผลสวัสดิ์
7A7 
 นายรังสรรค์ สะสมผลสวัสดิ์
 นายพงษ์ธนวุฒิ  นายพงษ์ธนวุฒิ ใจกล้า  นายพงษ์ธนวุฒิ ใจกล้า  นายพงศ์พิสิฐ ตันติเศรษฐ  นายพงศ์พิสิฐ ตันติเศรษฐ  นายพงศ์พิสิฐ ตันติเศรษฐ  นายพงศ์พิสิฐ ตันติเศรษฐ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7A4 
 นายเถลิง บุญเสนา
7A4 
 นายเถลิง บุญเสนา
7A4 
 นายเถลิง บุญเสนา
7A4 
 นายเถลิง บุญเสนา
736 
 นายเศรษฐราวุฒิ กิติราช
736 
 นายเศรษฐราวุฒิ กิติราช
736 
 นายเศรษฐราวุฒิ กิติราช
736 
 นายเศรษฐราวุฒิ กิติราช
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
737 
 นายยศสรัล แสงสาย
737 
 นายยศสรัล แสงสาย
737 
 นายยศสรัล แสงสาย
737 
 นายยศสรัล แสงสาย
544 
 น.ส.ไพจิตร โสภายิ่ง
544 
 น.ส.ไพจิตร โสภายิ่ง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................
(นายสุนทร ดอนชัย)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี