คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชฟ.24
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 2
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 3
2000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 2
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24 4
2104-2008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 2-3-35 5
2104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 2-3-35 5
2104-2106เครื่องปรับอากาศ 1-6-37 7
2104-2111งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1-3-24 4
2001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 1
2000-1306โครงงานวิทยาศาสตร์ 0-2-12 2
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 2
hr02-0002โฮมรูม 1-0-01 1
 รวม  10-28-19 38 38
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  3 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายพรรณเซษฐ์ ทองคำใส  นายพรรณเซษฐ์ ทองคำใส  นายพรรณเซษฐ์ ทองคำใส  นายพรรณเซษฐ์ ทองคำใส
7B2 
 นายเจนวิทย์ ศรีพิมพ์
7B2 
 นายเจนวิทย์ ศรีพิมพ์
7B2 
 นายเจนวิทย์ ศรีพิมพ์
7B2 
 นายเจนวิทย์ ศรีพิมพ์
7B2 
 นายเจนวิทย์ ศรีพิมพ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7A4 
 นายเถลิง บุญเสนา
7A4 
 นายเถลิง บุญเสนา
7A4 
 นายเถลิง บุญเสนา
7A4 
 นายเถลิง บุญเสนา
7A4 
 นายเถลิง บุญเสนา
511 
 นางสุภัดสา ศิริชนะ
511 
 นางสุภัดสา ศิริชนะ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7B9 
 นายสมพงศ์ จำปาวงศ์
7B9 
 นายสมพงศ์ จำปาวงศ์
7B9 
 นายสมพงศ์ จำปาวงศ์
7B9 
 นายสมพงศ์ จำปาวงศ์
 
 น.ส.พัชรา สุภาวงษ์
 
 น.ส.พัชรา สุภาวงษ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
546 
 น.ส.สายใจ สง่าจิตร
546 
 น.ส.สายใจ สง่าจิตร
546 
 น.ส.สายใจ สง่าจิตร
514 
 นางมนัสนันท์ ไทยแท้
514 
 นางมนัสนันท์ ไทยแท้
542 
 น.ส.อุษา คำหลอม
542 
 น.ส.อุษา คำหลอม
 
 น.ส.พัชรา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7A1 
 นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว
7A1 
 นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว
7A1 
 นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว
7A1 
 นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว
7A1 
 นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว
7A1 
 นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว
7A1 
 นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว
525 
 น.ส.ชนิศากาญจน์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอนุรักษ์ กลางแก้ว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี