คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชฟ.24
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 2
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 3
2000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 2
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24 4
2104-2008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 2-3-35 5
2104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 2-3-35 5
2104-2106เครื่องปรับอากาศ 1-6-37 7
2104-2111งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1-3-24 4
2001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 1
2000-1306โครงงานวิทยาศาสตร์ 0-2-12 2
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 2
hr02-0002โฮมรูม 1-0-01 1
 รวม  10-28-19 38 38
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
2100-1007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายพรรณเซษฐ์ ทองคำใส
2100-1007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายพรรณเซษฐ์ ทองคำใส
2100-1007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายพรรณเซษฐ์ ทองคำใส
2100-1007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายพรรณเซษฐ์ ทองคำใส
7B2 
2104-2009 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายเจนวิทย์ ศรีพิมพ์
7B2 
2104-2009 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายเจนวิทย์ ศรีพิมพ์
7B2 
2104-2009 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายเจนวิทย์ ศรีพิมพ์
7B2 
2104-2009 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายเจนวิทย์ ศรีพิมพ์
7B2 
2104-2009 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายเจนวิทย์ ศรีพิมพ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7A4 
2104-2008 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายเถลิง บุญเสนา
7A4 
2104-2008 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายเถลิง บุญเสนา
7A4 
2104-2008 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายเถลิง บุญเสนา
7A4 
2104-2008 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายเถลิง บุญเสนา
7A4 
2104-2008 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายเถลิง บุญเสนา
511 
2000-1602 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นางสุภัดสา ศิริชนะ
511 
2000-1602 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นางสุภัดสา ศิริชนะ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7B9 
2104-2111 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายสมพงศ์ จำปาวงศ์
7B9 
2104-2111 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายสมพงศ์ จำปาวงศ์
7B9 
2104-2111 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายสมพงศ์ จำปาวงศ์
7B9 
2104-2111 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายสมพงศ์ จำปาวงศ์
 
2000-2004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.พัชรา สุภาวงษ์
 
2000-2004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.พัชรา สุภาวงษ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
546 
2000-1302 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.สายใจ สง่าจิตร
546 
2000-1302 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.สายใจ สง่าจิตร
546 
2000-1302 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.สายใจ สง่าจิตร
514 
2000-1306 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นางมนัสนันท์ ไทยแท้
514 
2000-1306 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นางมนัสนันท์ ไทยแท้
542 
2000-1203 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.อุษา คำหลอม
542 
2000-1203 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.อุษา คำหลอม
 
hr02-0002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.พัชรา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7A1 
2104-2106 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว
7A1 
2104-2106 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว
7A1 
2104-2106 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว
7A1 
2104-2106 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว
7A1 
2104-2106 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว
7A1 
2104-2106 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว
7A1 
2104-2106 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว
525 
2001-1006 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.ชนิศากาญจน์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอนุรักษ์ กลางแก้ว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี