คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางอรทัย   ซาเสน
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-1301การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานแลพสิ่งแวดล้อม2-2-312
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต2-2-316
3000-1313วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต2-2-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  32  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
515 
‹---------------------------- 30000-1301 ----------------------------›
สชค.มัลติ ม.612,สชค.มัลติ ม.611
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
515 
‹---------------------------- 3000-1302 ----------------------------›
สชย.ม626,สชย.ม625
515 
‹---------------------------- 3000-1302 ----------------------------›
สชย.ม628,สชย.ม627
515 
‹---------------------------- 30000-1301 ----------------------------›
สชค.ซอฟต์(ม.6)12,สชค.ซอฟต์(ม.6)11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
515 
‹---------------------------- 3000-1302 ----------------------------›
สชย.ม6210,สชย.ม629
515 
‹--------- 30000-1301 ---------›
สชค.เครือข่า ม.611,สชค.เครือข่า ม.612
515 
‹--------- 30000-1301 ---------›
สชค.เครือข่า ม.612,สชค.เครือข่า ม.611
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
515 
‹---------------------------- 3000-1302 ----------------------------›
สชย.ม623,สชย.ม624
515 
‹---------------------------- 3000-1313 ----------------------------›
สชร. ม.621
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี