คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนางจินตนา   จินดาศรี
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2-2-34
30000-1204ภาษาอังกฤษโครงงาน0-2-122
30000-1216ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการการบิน3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  29  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
543 
‹--------- 30000-1204 ---------›
สชย.24,สชย.23
543 
‹--------- 30000-1204 ---------›
สชธ.ม624,สชธ.ม623
543 
‹--------- 30000-1204 ---------›
สชค.ซอฟต์(ม.6)22,สชค.ซอฟต์(ม.6)21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
543 
‹--------- 30000-1204 ---------›
สชส.ม621
543 
‹--------- 30000-1204 ---------›
สชย.21,สชย.22
543 
‹--------- 30000-1204 ---------›
สชธ.21,สชธ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
543 
‹--------- 30000-1204 ---------›
สชผ.ม625,สชผ.ม626
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
543 
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
สชฟ.ม616,สชฟ.ม615
543 
‹--------- 30000-1204 ---------›
สชย.ม621,สชย.ม622
‹------------------ 30000-1216 ------------------›
สอย.(ม.6)11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
543 
‹--------- 30000-1204 ---------›
สชย.ไฟฟ้า22,สชย.ไฟฟ้า21
543 
‹--------- 30000-1204 ---------›
สชผ.ม624,สชผ.ม623
543 
‹--------- 30000-1204 ---------›
สชฟ.25
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ )
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี