คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนางอรทัย   ซาเสน
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาวท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-1302การวิจัยเบื้องต้น2-2-320
30000-1306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน2-2-34
40000-1101ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา3-0-33
4000-1503วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง  ปริญญาตรี     6     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
515 
‹---------------------------- 30000-1302 ----------------------------›
สชฟ.25
515 
‹------------------ 4000-1503 ------------------›
ทล.บ.ไฟฟ้า11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
515 
‹---------------------------- 30000-1302 ----------------------------›
สชฟ.ม628,สชฟ.ม627
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
515 
‹---------------------------- 30000-1306 ----------------------------›
สชส.21
515 
‹---------------------------- 30000-1302 ----------------------------›
สชฟ.ม622,สชฟ.ม621
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
515 
‹---------------------------- 30000-1302 ----------------------------›
สชฟ.ม623,สชฟ.ม624
515 
‹---------------------------- 30000-1302 ----------------------------›
สชฟ.ม626,สชฟ.ม625
515 
‹------------------ 40000-1101 ------------------›
ทล.บ.อิเล็กทรอนิกส์11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ )
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี