คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนน.ส.ประไพสุข   เกษมสุข
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาแผนกวิชาโยธา
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา ปวส.2 (ม.6) กลุ่ม 5
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20121-2112การเขียนแบบโครงสร้างโยธาด้วยคอมพิวเตอร์1-3-24
20121-8501โครงงาน4-0-44
30000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
30001-1052กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง2-0-22
30100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง3-0-33
30121-2004การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์1-4-315
30121-2101การควบคุมและวางแผนการก่อสร้างงานโยธา3-0-33
30121-2107การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก3-0-33
30121-8501โครงงาน4-0-44
30121-8503โครงงาน 22-0-24
hr05-0002โฮมรูม0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  45  ชั่วโมง  ปวช.  8  ชั่วโมง  ปวส.  37  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-2112 ----------------------------›
ชธ.23
‹--------- 30121-8503 ---------›
สชธ.ม625
‹------------------ 30121-2107 ------------------›
สชธ.ม625
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30121-2101 ------------------›
สชธ.23
‹---------------------------- 30121-8501 ----------------------------›
สชธ.23
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-8501 ----------------------------›
ชธ.31,ชธ.32
‹--------- 30001-1052 ---------›
สชธ.23
‹--------- 30000-2004 ---------›
สชธ.ม625
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 30121-2004 -------------------------------------›
สชธ.ม611
‹------------------------------------- 30121-2004 -------------------------------------›
สชธ.ม613
สชธ.ม625
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 30121-2004 -------------------------------------›
สชธ.ม615
‹--------- 30121-8503 ---------›
สชธ.ม623,สชธ.ม624
‹------------------ 30100-0301 ------------------›
สชธ.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง)
หัวหน้าแผนกวิชาโยธา


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี