คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชก.32
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20001-1004กฏหมายแรงงาน 1-0-11
20102-2101เขียนแบบเครื่องมือกล 2 1-3-24
20102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล 0-6-26
20102-2201แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น 2-0-22
20102-2103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 2-6-48
20000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
hr03-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  13-23-20 36
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2103 ----------------------------›
 นายธีรวัฒน์ ศรีกะกุล
‹---------------------------- 20102-2103 ----------------------------›
 นายธีรวัฒน์ ศรีกะกุล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
635 
‹--------- 20102-2201 ---------›
 นางกัลยาณี บุญสุข
626 
‹--------- 20000-1209 ---------›
 น.ส.รัญยารัตน์ สิงห์คำ
637 
‹---------------------------- 20102-2101 ----------------------------›
 นายชนะ สุทธิประภา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
424 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
 น.ส.ณภัสภรณ์ บุตรเงิน
545 
 น.ส.นัทธ์ชนันท์
514 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 นางมนัสนันท์ ไทยแท้
‹--------- 20000-2005 ---------›
 นายพิริยะ ข่ายกระโทก
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
541 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
 นายชารินทร์ ลาฤทธิ์
532 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 นายเกียรติพล บุญหล่อ
 นายพิริยะ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2104 ----------------------------›
 นายครูพิเศษ 4 ชก.
‹--------- 20102-2104 ---------›
 นายครูพิเศษ 4 ชก.
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายบัณฑิตย์ เหลาทอง )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี