คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชฟ.24
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายกฤษณะ เพชรไพร
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 0-2-12
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20104-2006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24
20104-2102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24
20104-2105หม้อแปลงไฟฟ้า 1-3-24
20104-2111ดิจิตอลเบื้องต้น 1-3-24
20104-2007เครื่องทำความเย็น 1-6-37
20104-2110งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1-3-24
20104-2119การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม 1-3-24
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
hr02-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  10-33-20 43
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
727 
‹---------------------------- 20104-2006 ----------------------------›
 นายพนักงานราชการ ชฟ.1
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
 นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์
714 
‹---------------------------- 20104-2110 ----------------------------›
 นายกฤษณะ เพชรไพร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
738 
‹---------------------------- 20104-2111 ----------------------------›
 นายภาสกร ศรีขาว
737 
‹---------------------------- 20104-2102 ----------------------------›
 นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
721 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 นายก่อเกียรติ ศรีมันตะ
544 
‹--------- 20000-1203 ---------›
 น.ส.กฤติกา แตงโสภา
714 
‹--------- 20000-2003 ---------›
 นายกฤษณะ เพชรไพร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
722 
‹---------------------------- 20104-2119 ----------------------------›
 นายยศสรัล แสงสาย
714 
‹---------------------------- 20104-2105 ----------------------------›
 นายกฤษณะ เพชรไพร
714 
 นายกฤษณะ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7A7 
‹---------------------------- 20104-2007 ----------------------------›
 นายหิรัญทรัพย์ แสนทวีสุข
7A7 
‹------------------ 20104-2007 ------------------›
 นายหิรัญทรัพย์ แสนทวีสุข
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายภาสกร ศรีขาว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี