คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชอ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษานางสาวประภาพรรณ กำทอง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20105-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24
20105-2004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
20105-2005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 2-3-35
20000-1505อาเชียนศึกษา 1-0-11
20105-2107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2 0-2-02
hr01-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  12-31-22 43
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 นายสุรชาติ วิชาชัย
‹---------------------------- 20105-2003 ----------------------------›
 นายสุรพงษ์ สามแก้ว
532 
‹--------- 20000-1102 ---------›
 นายเกียรติพล บุญหล่อ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20105-2004 ----------------------------›
 น.ส.ประภาพรรณ กำทอง
‹------------------------------------- 20105-2005 -------------------------------------›
 นางจุฬาพรรณ์ คณารักษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20105-2107 ----------------------------›
 นายสุรชาติ วิชาชัย
546 
 น.ส.รุ่งอรุณ
‹--------- 20000-2002 ---------›
 น.ส.ประภาพรรณ กำทอง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
535 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
‹--------- 20100-1003 ---------›
 นายสุพัฒน์ แนวจำปา
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
 นายสุพัฒน์ แนวจำปา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
544 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.กฤติกา แตงโสภา
541 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
 น.ส.พิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
 นายวุฒินันท์ วงค์อินทร์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายวิเชียร กำทอง )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี