คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชอ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษานางสาวประภาพรรณ กำทอง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20001-1004กฏหมายแรงงาน 1-0-11
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20105-2001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 0-3-13
20105-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
home-roomโฮมรูม 0-1-01
 รวม  15-18-21 33
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
 น.ส.ประภาพรรณ กำทอง
‹---------------------------- 20105-2002 ----------------------------›
 นายสุรพงษ์ สามแก้ว
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
541 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 นายชารินทร์ ลาฤทธิ์
 น.ส.ประภาพรรณ
541 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 นายชารินทร์ ลาฤทธิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
521 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นายณราวิตญ์ มีดี
532 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 นายเกียรติพล บุญหล่อ
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายครูพิเศษพละ 1
‹--------- 20000-2001 ---------›
 นายอนุสรณ์ จารุกมูล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20100-1002 ---------›
 นายธนาคาร กอมณี
‹--------- 20001-1001 ---------›
 น.ส.ประภาพรรณ กำทอง
543 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 นางจินตนา จินดาศรี
545 
 น.ส.ดวงกมล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
525 
 น.ส.ครูสังคม 1
‹------------------ 20105-2001 ------------------›
 นายสุรพงษ์ สามแก้ว
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายวิเชียร กำทอง )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี