คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชอ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20105-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24
20105-2004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
20105-2005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 2-3-35
20105-2107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20000-1505อาเชียนศึกษา 1-0-11
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2 0-2-02
hr01-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  11-27-19 38
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20105-2003 ----------------------------›
 นายสุรพงษ์ สามแก้ว
545 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.ปาริฉัตร หารคำอุ้ย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 นายอนุสรณ์ จารุกมูล
‹------------------------------------- 20105-2005 -------------------------------------›
 นายอดิศักดิ์ แหวนวงษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
 น.ส.ปรีดาพร สีลาพา
522 
 น.ส.นฤมล
 นายภัทรพนธ์
‹--------- 20000-2002 ---------›
 นายวิเชียร กำทอง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20105-2004 ----------------------------›
 นายพุฒิพิชัย นาคสุวรรณ
‹---------------------------------------------- 20100-1003 ----------------------------------------------›
 นายพงษ์ธวัช พวงศรี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20105-2107 ----------------------------›
 นายอดิศักดิ์ แหวนวงษ์
535 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 น.ส.รุ่งอรุณ ไตรวงษ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายเกียรติศักดิ์ ชินาภาษ )
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี