คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชค.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20128-2001ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 1-3-24
20128-2009พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
20128-2010การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 1-2-23
20128-2012พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
20128-1003วงจรไฟฟ้าและการวัด 1-3-24
home-roomโฮมรูม 0-1-01
 รวม  13-23-21 36
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
323 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
 นายธนวัฒน์ พร้อมสุข
335 
‹---------------------------- 20128-2012 ----------------------------›
 น.ส.เสาวภา ยุติ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
314 
‹---------------------------- 20128-1003 ----------------------------›
 น.ส.ภัทราภรณ์ เผือกนอก
324 
‹---------------------------- 20128-2001 ----------------------------›
 นายพิทักษ์ ธิบูรณ์บุญ
532 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.เสาวรส แซ่แดง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
344 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 น.ส.รัชฎาเนตร สุรำไพ
 
‹--------- 20000-2001 ---------›
 นายสุภภณ สวาสดิพันธ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20001-1001 ---------›
 นายธนพงษ์ ศักดิ์เจริญ
335 
‹------------------ 20128-2009 ------------------›
 นายสุภภณ สวาสดิพันธ์
546 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 น.ส.รุ่งอรุณ ไตรวงษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
344 
‹------------------ 20128-2010 ------------------›
 นายสุภภณ สวาสดิพันธ์
544 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.ไพจิตร โสภายิ่ง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................
(นายชวินทร์ พลหาญ)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี