คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชส.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม
สาขางาน ก่อสร้าง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20001-1007กฏหมายก่อสร้าง 2-0-22
20106-2001ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร 0-12-412
20106-2114คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้าง 1-2-23
20106-8501โครงงาน 4-0-44
20106-2115กลศาสตร์โครงสร้าง 2 2-0-22
20106-2107ไฟฟ้าในอาคาร 1-3-24
20106-2108การติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคาร 2-0-22
20000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
hr03-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  14-23-21 37
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
543 
‹--------- 20000-1208 ---------›
 นางจินตนา จินดาศรี
643 
‹--------- 20106-2108 ---------›
 นายภาวัช วรกฤษเรืองกุล
‹--------- 20106-2115 ---------›
 นางกนกพร ไชยวิเศษ
424 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
 น.ส.ณภัสภรณ์ บุตรเงิน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20106-2001 ----------------------------›
 นายภาวัช วรกฤษเรืองกุล
‹--------- 20106-2001 ---------›
 นายภาวัช วรกฤษเรืองกุล
643 
‹--------- 20001-1007 ---------›
 นายภาวัช วรกฤษเรืองกุล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20106-2001 ----------------------------›
 นายภาวัช วรกฤษเรืองกุล
‹--------- 20106-2001 ---------›
 นายภาวัช วรกฤษเรืองกุล
‹--------- 20000-2005 ---------›
 นายธานินทร์ สันตะวงษ์
643 
 นายภาวัช
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20106-2114 ------------------›
 นางกนกพร ไชยวิเศษ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
727 
‹---------------------------- 20106-2107 ----------------------------›
 นายก้องไกร สุทธิ
‹---------------------------- 20106-8501 ----------------------------›
 นางกนกพร ไชยวิเศษ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอุทัย ไชยวิเศษ )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี