คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชถ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20108-1001พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 1-3-24
20108-2004การเขียนแบบก่อสร้าง 1 0-6-26
20108-2104การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 1-3-24
20108-2108การเขียนภาพร่าง 0-4-24
20108-2112เทคนิคก่อสร้าง 2 2-0-22
20108-9001วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน 2-0-22
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2 0-2-02
hr01-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  10-22-17 32
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
532 
‹--------- 20000-1102 ---------›
 นายเกียรติพล บุญหล่อ
545 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.นัทธ์ชนันท์ ช่องวารินทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20108-2112 ---------›
 น.ส.ครูพิเศษ 1 ชส.
535 
‹--------- 20000-1402 ---------›
 น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20108-2108 ----------------------------›
 น.ส.ครูพิเศษ 1 ชส.
‹--------- 20108-9001 ---------›
 น.ส.ครูพิเศษ 1 ชส.
‹--------- 20000-2002 ---------›
 น.ส.จิญาศิณี ศิริกิจ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
644 
‹---------------------------- 20108-1001 ----------------------------›
 นายกรกฎ บุญศิริโชควัฒนา
‹---------------------------- 20108-2104 ----------------------------›
 น.ส.ครูพิเศษ 1 ชส.
643 
 น.ส.จิญาศิณี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
644 
‹---------------------------- 20108-2004 ----------------------------›
 นายกรกฎ บุญศิริโชควัฒนา
644 
‹--------- 20108-2004 ---------›
 นายกรกฎ บุญศิริโชควัฒนา
524 
 น.ส.ครูสังคม 1
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นางกนกพร ไชยวิเศษ )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม


ลงชื่อ...................................................
( นายชนะ สุทธิประภา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี