คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชถ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20108-1001พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 1-3-24
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20001-1004กฏหมายแรงงาน 1-0-11
20108-2004การเขียนแบบก่อสร้าง 1 0-6-26
20108-2009การทำหุ่นจำลอง 1-3-24
20108-2108การเขียนภาพร่าง 0-4-24
20000-1505อาเชียนศึกษา 1-0-11
20108-9001วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน 2-0-22
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2 0-2-02
hr01-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  12-22-19 34
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20108-9001 ---------›
 นางกนกพร ไชยวิเศษ
644 
‹--------- 20108-2108 ---------›
 น.ส.พรรัตน์ เรืองเสรี
644 
‹--------- 20108-2108 ---------›
 น.ส.พรรัตน์ เรืองเสรี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
642 
‹---------------------------- 20108-1001 ----------------------------›
 นายนายกรกฎ บุญศิริโชควัฒนา
544 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.ไพจิตร โสภายิ่ง
546 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 น.ส.สายใจ สง่าจิตร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
645 
‹---------------------------- 20108-2009 ----------------------------›
 นายกร วนะรมย์
642 
 นายนายกรกฎ
‹--------- 20000-2002 ---------›
 นายนายกรกฎ บุญศิริโชควัฒนา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
525 
 น.ส.ชนิศากาญจน์
532 
‹--------- 20000-1102 ---------›
 น.ส.สิริขวัญ สิงห์อ่อน
522 
 น.ส.นฤมล
522 
 น.ส.นฤมล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
642 
‹---------------------------- 20108-2004 ----------------------------›
 นายนายกรกฎ บุญศิริโชควัฒนา
642 
‹--------- 20108-2004 ---------›
 นายนายกรกฎ บุญศิริโชควัฒนา
535 
‹--------- 20000-1402 ---------›
 น.ส.รุ่งอรุณ ไตรวงษ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นางสาวธิดารัตน์ บุญดล )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี