คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชถ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20100-1301เขียนแบบเบื้องต้น 1-3-24
20100-1303ศิลปะและภาพร่าง 1-3-24
20108-1002วัสดุก่อสร้าง 1 2-0-22
20108-2008ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ 2-3-35
20108-2009การทำหุ่นจำลอง 1-3-24
20108-2111เทคนิคก่อสร้าง 1 2-0-22
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
home-roomโฮมรูม 0-1-01
 รวม  17-17-22 34
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20108-1002 ---------›
 นายครูพิเศษ ชส 1
532 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 นายเกียรติพล บุญหล่อ
545 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.นัทธ์ชนันท์ ช่องวารินทร์
646 
‹--------- 20001-1001 ---------›
 นายกรกฎ บุญศิริโชควัฒนา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20108-2009 ----------------------------›
 นายครูพิเศษ ชส 1
535 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
546 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 น.ส.รุ่งอรุณ ไตรวงษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
646 
‹---------------------------- 20100-1303 ----------------------------›
 นายกรกฎ บุญศิริโชควัฒนา
646 
‹--------- 20108-2111 ---------›
 นายกรกฎ บุญศิริโชควัฒนา
‹--------- 20000-2001 ---------›
 นายครูพิเศษ ชส 1
 นายครูพิเศษ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
646 
‹---------------------------- 20100-1301 ----------------------------›
 นายครูพิเศษ ชส 1
646 
‹------------------------------------- 20108-2008 -------------------------------------›
 นายกรกฎ บุญศิริโชควัฒนา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอุทัย ไชยวิเศษ )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี